Kultura

Agenda 21 za kulturu – Šanse i izazovi

Kultura je osnovni element društva. Kao takvu je prepoznaje i njom se bavi UNESCO. Kao takvu su je prepoznali i Ujedinjeni gradovi i lokalne uprave i svoje opredeljenje uokvirili prvim zajedničkim globalnim dokumentom – Agendom 21 za kulturu. Na taj način od proleća 2004, gradovi i lokalne uprave širom sveta, usvajanjem Agende 21 za kulturu zagovaraju ličnu odgovornost za kulturni razvoj.