Kultura

Princip je u „principima“

Pravo svakog čoveka na slobodno učešće u kulturnom životu zajednice kao i na neometano uživanje u umetnosti, esencijalna važnost kulturne različitosti kao i povezanost svega toga sa razvojem demokratije, jasno je i precizno definisano u nekolicini referentnih medjunarodnih dokumenata i povelja, počevši od najstarije Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima iz 1948.